REGULAMIN KONKURSU „HUAWEI P50”

§1. DEFINICJE

 1. Huawei” - oznacza Huawei Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000221936, NIP 5262800201, REGON 015855744, kapitał zakładowy 17 000 000 zł.
 2. Jury” - oznacza jury powołane przez Organizatora w ramach Konkursu w celu dokonania niezależnej, swobodnej i dyskrecjonalnej oceny realizacji przez Uczestników Zadania Konkursowego oraz w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu.
 3. Kodeks Cywilny” - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z późn. zmianami);
 4. Konkurs” - oznacza konkurs o nazwie „HUAWEI P50” organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu przez Organizatora na zlecenie Huawei, będącego fundatorem Nagród.
 5. Zwycięzca” - oznacza Uczestnika Konkursu, który został wyłoniony zgodnie z postanowieniami Regulaminu jako jeden z trzech autorów najlepszych Zdjęć i zajął odpowiednio: I miejsce albo II miejsce albo III miejsce albo IV miejsce albo V miejsce w Konkursie.
 6. Nagroda” - oznacza nagrodę przyznaną Zwycięzcy z tytułu wygranej w Konkursie, której postać i wartość zależy od zajętego w Konkursie miejsca.
 7. Organizator” - oznacza Stor9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Adama Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000672062, REGON: 366991292, NIP: 5252706305.
 8. Prawo Autorskie” - oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zmianami).
 9. Regulamin” - oznacza niniejszy Regulamin Konkursu stanowiący podstawę przeprowadzenia Konkursu, określający zasady organizacji Konkursu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.
 10. RODO” - oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 11. „Strona Konkursowa” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem: www.konkurshuaweip50.pl, w ramach której Organizator prowadzi Konkurs.
 12. Uczestnik” - oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, ma miejsce zamieszkana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz bierze udział w Konkursie w celach niezwiązanych z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Zdjęcie” - oznacza zdjęcie stworzone przez Uczestnika w ramach realizacji Zadania Konkursowego, stanowiące utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i spełniające wymogi określone w §4 Regulaminu.
 14. Zadanie Konkursowe” - oznacza zadanie konkursowe skierowane do Uczestników, określone szczegółowo w §4 Regulaminu.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Udział Uczestników w Konkursie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Konkurs odbywa się w oparciu o przepisy prawa polskiego, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs organizowany jest przez Organizatora na zlecenie Huawei będącego fundatorem Nagród.
 4. Konkurs realizowany jest przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne, w rozumieniu art. 919 - art. 921 Kodeku cywilnego, dotyczące wydania Nagród.
 5. Konkurs nie jest loterią, grą losową ani inna grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094, z 2021 r. poz. 802, 815 z późń. zmianami).
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
 7. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 8. Korzystanie ze Strony Konkursowej możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Uczestnikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej treści.
 9. Obowiązkiem każdego Uczestnika przed przystąpieniem do udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz przestrzeganie postanowień Regulaminu. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestnika, który dopuścił się naruszenia Regulaminu.
 10. Przystąpienie do udziału w Konkursie następuje z chwilą wykonania Zadania Konkursowego.
 11. Przystąpienie przez Uczestnika do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu oraz akceptacją postanowień Regulaminu.

§3. CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 10.02.2022 r. od godziny 15.00 do 20.02.2022 r. do godziny 23.59.

§4. ZADANIE KONKURSOWE

 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik winien, w czasie trwania Konkursu, wykonać Zadanie Konkursowe, polegające na:
 1. wykonaniu przez Uczestnika Zdjęcia – Pracy Konkursowej – o dowolnej tematyce i kompozycji, przy wykorzystaniu pięciu podpowiedzi znakomitego fotografa Marcina Tyszki, opublikowanych na Stronie Konkursowej;
 2. przesłaniu Zdjęcia za pomocą formularza elektronicznego, dostępnego na Stronie Konkursowej.
 1. Wraz z wykonaniem Zadania Konkursowego Uczestnik dokonuje zgłoszenia konkursowego poprzez:
 1. udostępnienie Organizatorowi – za pomocą formularza elektronicznego swych danych osobowych, obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz o akceptacji treści Regulaminu;
 3. złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną z §9 Regulaminu;
 4. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Zdjęcie przesłane Organizatorowi w ramach wykonania Zadania Konkursowego, musi być wynikiem wyłącznie indywidualnej, osobistej twórczości Uczestnika, a także musi spełniać następujące wymagania – rozmiar pliku do 10 MB, format PNG, JPG.
 2. Każdy z Uczestników ma prawo do udziału w Konkursie dowolną liczbę razy. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę w całym Konkursie, niezależnie od tego, ile razy zrealizował Zadanie Konkursowe.
 3. Zdjęcie, o którym mowa w ust 1:
a) nie może zawierać treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych, niezgodnych z dobrymi obyczajami, propagujących nietolerancję lub przemoc – zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;
b) nie może zawierać produktów, znaków towarowych, logotypów, nazw słownych lub innych oznaczeń identyfikujących marki;
c) nie może zawierać wizerunku osób, co do których Uczestnik nie posiada zgody tych osób na wykorzystanie ich wizerunków w celach określonych w niniejszym Regulaminie;
d) nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych oraz praw autorskich osób trzecich.

 

§5. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami nie mogą być:
a) pracownicy, współpracownicy, przedstawiciele, pełnomocnicy lub członkowie władz Organizatora lub Huawei lub innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu;
b) członkowie Jury;
c) członkowie rodzin osób, o których mowa w punktach a) i b) powyżej (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z tymi osobami w stosunku przysposobienia).
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników (zarówno w trakcie trwania Konkursu, a także w przypadku późniejszego wykrycia okoliczności, po dniu wyłonieniu Zwycięzców lub przyznaniu Nagród):
a) których działania są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Uczestników, którzy udostępnią Zdjęcie lub innego rodzaju materiały zawierające treści obraźliwe, wulgarne, niezgodne z dobrymi obyczajami, pornograficzne, rasistowskie, propagujące nietolerancję lub przemoc - zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej;
b) którzy podejmują działania za pośrednictwem osoby trzeciej;
c) którzy ingerują w mechanizm działania Konkurs, korzystają z narzędzi mogących przyczynić się do fałszowania wyników Konkursu,
d) którzy przesłali Zdjęcie w stosunku, do którego zostało zgłoszone roszczenie osoby trzeciej i którego zasadność została uprawdopodobniona, w szczególności w zakresie rozpowszechniania wizerunku osoby utrwalonej na Zdjęciu lub naruszenia dóbr osobistych tudzież majątkowych lub osobistych praw autorskich;
e) których Zdjęcie zawiera treści reklamowe lub promocyjne lub znaki towarowe, logotypy, nazwy słowne lub innego rodzaju oznaczenia dotyczące jakichkolwiek podmiotów.
 1. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Konkursu nie ma on prawa dalszego uczestniczenia w Konkursie, w szczególności Uczestnik nie ma prawa uzyskania Nagrody.
 2. W sytuacji powzięcia wątpliwości, co do zgodności postępowania Uczestnika w Konkursie z Regulaminem, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające mające na celu usunięcie zaistniałych wątpliwości. W tym celu może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń na piśmie lub w formie wiadomości e-mail (według wyboru Organizatora), podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w Konkursie. Niespełnienie warunków wynikających z Regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań może spowodować, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody. Na czas trwania postępowania wyjaśniającego Organizator może zawiesić prawo Uczestnika do dalszego udziału w Konkursie.
 3. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie, a przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie) - Uczestnik powinien odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.
 4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez wiadomość wysłaną do Organizatora, na adres info@stor9.com.

 

 

 1. Jury dokona oceny realizacji Zadań Konkursowych według ustalonych we wspólnym porozumieniu kryteriów oceny, obejmujących w szczególności poniższe wytyczne:
a) Zadanie Konkursowe zostało zrealizowane zgodnie z Regulaminem oraz przepisami obowiązującego prawa;
b) Zadanie Konkursowe zostało zrealizowane w sposób jak najbardziej nowatorski, kreatywny, oryginalny, ciekawy według subiektywnych odczuć Jury o wartości artystycznej zgłoszonego w Konkursie Zdjęcia.
 1. Nagrody główne zostaną przyznane 5 (pięciu) Zwycięzcom, których Zdjęcia zostały uznane przez Jury za spełniające kryteria oceny, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 2. Zwycięzcy Konkursu ogłoszeni zostaną w dniu 28.02.2022 do godziny 17.00 na Stronie Konkursowej (poprzez publikację imienia i pierwszej litery nazwiska Zwycięzcy).
 3. Każdy Zwycięzca otrzyma Nagrodę, której postać i wartość zależeć będą od zajętego w Konkursie miejsca.
 4. Organizator informuje, iż zwycięskie Zdjęcia mogą zostać zaprezentowane podczas wydarzenia - wystawy prac fotograficznych. Wydarzenie odbędzie się nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, pod warunkiem podjęcia przez Organizatora decyzji o jego organizacji. Prawo do udziału w wydarzeniu, pod warunkiem jego organizacji, mają wszyscy Zwycięzcy Konkursu. O terminie i miejscu ww. wydarzenia Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 

 

§7. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są:
a) za zajęcie I MIEJSCA: nagroda w postaci Huawei P50 Pocket, o wartości: 6 499 zł
b) za zajęcie II MIEJSCA: nagroda w postaci Huawei P50 Pro, o wartości: 5 499 zł;
c) za zajęcie III MIEJSCA: nagroda główna w postaci Huawei Watch GT 3, o wartości: 1 399 zł.
d) za zajęcie IV MIEJSCA: nagroda główna w postaci Huawei FreeBuds Lipstick, o wartości: 999 zł.
e) za zajęcie V MIEJSCA: nagroda główna w postaci Huawei Sound Joy, o wartości: 549 zł.

 1. Zwycięzcy z nagrodą rzeczową, o której mowa w ust. 1 powyżej, otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości przekazywanej im odpowiednio nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która od razu zostanie potrącona na poczet 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzcy wyrażają zgodę.
 2. Organizator zawiadomi Zwycięzców o wygranej poprzez ogłoszenie listy Zwycięzców, zgodnie z §6 ust. 4 Regulaminu oraz poprzez wiadomości e-mail, wysłane do Zwycięzców, na adresy podane w zgłoszeniu konkursowym.
 3. W odpowiedzi – udzielonej nie później niż w terminie 14 dniu od otrzymania wiadomości od Organizatora - Zwycięzca winien podać: (a) swoje imię i nazwisko; (b) dane niezbędne do dokonania wysyłki Nagrody (c) numer telefonu; (d) adres zamieszkania.
 4. Brak potwierdzenia w powyższym terminie albo wysłanie w zakreślonym terminie odpowiedzi nie zawierającej wszystkich wyżej wskazanych informacji lub danych nieprawdziwych, może oznaczać utratę prawa do Nagrody.
 5. Po zgłoszeniu się Zwycięzcy, zgodnie z ust. 3 powyżej, Organizator zweryfikuje dane zdobywcy Nagrody. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator, w zwrotnym liście elektronicznym, wyśle do zdobywcy Nagrody wytyczne opisujące dalszy tryb postępowania.
 6. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrody (informacje/dokumenty niezbędne do skorzystania z nich) w ciągu 14 dni od daty otrzymania poprawnych i pełnych danych, o których mowa w ust. 3 powyżej. Nagrody zostaną przesłane przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika jako adres do doręczenia Nagrody.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę lub na ich równowartość pieniężną.
 8. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie. Zwycięzca ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę niezgodnych ze stanem faktycznym danych kontaktowych, adresu zamieszkania, adresu do doręczeń oraz innych danych służących do identyfikacji oraz za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych, uniemożliwiające doręczenie Nagrody.  

 

§8. UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA KORZYSTANIE ZE ZDJĘĆ

 1. Z chwilą otrzymania Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi licencji nieodpłatnej, niewyłącznej na korzystanie ze Zdjęcia, w szczególności w celu skutecznego prowadzenia działań marketingowych, w tym zwłaszcza działań promocyjnych na rzecz marki Huawei, na wszelkich znanych w chwili ustalenia Zdjęcia polach eksploatacji, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych i ilościowych, w tym na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Prawa Autorskiego oraz na następujących polach eksploatacji:
a) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów;
b) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
c) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;
d) wykorzystanie utworu w całości lub jego fragmentów;
e) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
f) rozpowszechnianie utworu, publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych oraz prezentowanie na wystawach fotograficznych;
g) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką;
h) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku;
i) wykorzystanie dla celów związanych z innymi przejawami działalności gospodarczej Organizatora lub sublicencjobiorcy.
 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Zdjęcia, w zakresie uzasadnionym wykorzystywaniem Zdjęcia na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej, łączenia go z innymi utworami, przekazywania innym podmiotom w celu modyfikacji. Dodatkowo, Uczestnik zezwala na nieoznaczanie utworu swoim imieniem, nazwiskiem, pseudonimem oraz na udostępnianie Zdjęcia przez Organizatora lub Huawei anonimowo.
 2. Organizator uprawniony jest do udzielenia sublicencji, obejmującej wszystkie pola eksploatacji wskazane w ust. 2 powyżej, innym podmiotom, w szczególności Huawei.
 3. Uczestnik oświadcza, że Zdjęcie stanowić będzie rezultat jego indywidualnej i oryginalnej twórczości oraz że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do Zdjęcia. W szczególności Uczestnik oświadcza, że przysługujące mu prawa do Zdjęcia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich, a ponadto oświadcza, że korzystanie ze Zdjęcia przez Organizatora nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr, a także dobrych obyczajów ani tajemnicy chronionej prawem albo na podstawie zobowiązania. W przypadku gdy na Zdjęciu został utrwalony wizerunek osób trzecich, Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu zgoda na rozpowszechnianie utrwalonego na Zdjęciu wizerunku tych osób w celach zgłoszenia Zdjęcia w Konkursie, a także w celach reklamowych i marketingowych. Powyższe nie dotyczy wizerunku w rozumieniu art. 81 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego.
 4. W przypadku wystąpienia przeciwko Organizatorowi lub sublicencjobiorcy przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszeniem jej ewentualnych praw do Zdjęcia, Uczestnik zobowiązuję się do ich pełnego zaspokojenia i zwolnienia Organizatora lub sublicencjobiorcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie, a także naprawić szkody i zwrócić koszty poniesione przez Organizatora lub sublicencjobiorcę. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej roszczeń, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik zobowiązuje się do przystąpienia w procesie po stronie pozwanego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie.
 5. Organizator ma prawo zażądać od Uczestnika zawarcia stosownej umowy pisemnej na podstawie, której dojdzie do potwierdzenia udzielenia licencji przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązany jest zawrzeć stosowną umowę licencji w przypadku otrzymania takiego żądania od Organizatora.

 

§9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 
 3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem przez Uczestników do Konkursu:
a) na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu przeprowadzenia Konkursu, prawidłowego wykonania swoich obowiązków określonych w Regulaminie, ustalenia i ogłoszenia wyników Konkursu, komunikacji z Uczestnikami, przekazania Nagród lub
b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków określonych w Regulaminie, ustalenia ewentualnych roszczeń lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, rozpatrywania reklamacji, a także zachowania dokumentacji Konkursu do kontroli uprawnionych organów.
 1. Przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Uczestnik, na etapie składania zgłoszenia konkursowego akceptuje Regulamin Konkursu i wyraża zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt a RODO). Zgoda może być́ cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody przez Uczestnika jest jednoznaczne z wycofaniem uczestnictwa w Konkursie.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza odpowiednio następujące dane osobowe Uczestnika:
a) w odniesieniu do wszystkich Uczestników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, wizerunek na Zdjęciach przesłanych w ramach Konkursu a także adres IP, informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu Uczestnika, za pomocą którego dokonał zgłoszenia do Konkursu: model urządzenia, producent.
b) w odniesieniu do Zwycięzców: imię i nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość), adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek na Zdjęciach przesłanych w ramach Konkursu, a także adres IP, informacje o lokalizacji, informacje o urządzeniu Uczestnika, za pomocą którego dokonał zgłoszenia do Konkursu: model urządzenia, producent.
 1. Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania Nagrody, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przeprowadzenia Konkursu i rozliczenia Nagród – nie dłużej jednak niż okres 6 lat. W sytuacji, gdy postawą przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Uczestnika, dane te przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
 3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. W celu skorzystania przez Uczestnika z przysługujących mu praw dotyczących ochrony jego danych osobowych, Uczestnik przesyła stosowny wniosek lub pytanie związane z przetwarzaniem jego danych osobowych do Organizatora na adres e-mail: info@stor9.com lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Stor9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Adama Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa.
 5. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Dostęp do danych osobowych Uczestników uzyskają upoważnieni pracownicy Administratora. Organizator jako administrator danych osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych Uczestników w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu np. firmy kurierskie, dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe lub prawne. Podmioty te przetwarzając dane osobowe Uczestników muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły dane osobowe i spełniały wymogi RODO.

 

§10. REKLAMACJE

 

 1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem mogą być składane przez Uczestników:
a) w formie pisemnej, listem poleconym przesłanym na adres siedziby Organizatora: ul. Adama Naruszewicza 14, 02-627 Warszawa; lub
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, przesłanej na adres Organizatora: info@stor9.com
 1. Reklamacja powinna być sporządzona w języku polskim, zawierać co najmniej imię, nazwisko, nazwę użytkownika, adres e-mail, adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis i powód reklamacji. W przypadku, gdy reklamacja wymaga uzupełnienia, Organizator zwróci się do Uczestnika z prośbą o jej uzupełnienie.
 2. Reklamacje Uczestników rozpatrywane będą przez Organizatora nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w ten sam sposób, w który reklamacja została przekazana Organizatorowi, chyba że Uczestnik zażąda przekazania informacji w inny sposób.
 3. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: info@stor9.com

 

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Organizatora oraz stronie internetowej: www.konkurshuaweip50.pl.
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać́ kontaktując się z Organizatorem mailowo, na adres info@stor9.com